Villkor vid köp av företagsinformation

Köpvillkor

1. Inledning

Följande köpvillkor har upprättats av Marknadsinformation i Sverige AB, nedan kallad MISE.

Vid köp av företagsinformation erhåller köparen rätt att nyttja Informationen enligt egna önskemål, med de begränsningar som anges nedan. Enligt Personuppgiftslagen, PuL, måste Informationen uppdateras regelbundet i det fall leveransen innehåller namn på beslutsfattare och/eller deras e-postadresser. Köparen är också skyldig att agera i enlighet med Marknadsföringslagen, MFL, vid all nyttjande och hantering av Informationen.

2. Betalning

Fakturering sker via e-faktura, 20 dagar netto, till den e-postadress som uppgavs vid registrering.

Samtliga belopp är exklusive moms.

MISE har rätt till lagstadgad dröjsmålsränta vid försenad betalning samt en extra fast avgift om 50 kr per betalningspåminnelse.

3. Nyttjanderätt och källangivelse

Information innehållande uppgifter om beslutsfattare måste användas inom en månad från tidpunkten för leverans. Anledningen är att denna typ av information måste uppdateras regelbundet enligt PuL, vilket innebär att vi som leverantör önskar att kund nyttjar aktuell data. För kunder som har kvartals- eller årsvis fastprisupplägg gäller att ingen enskild e-postadress får erhålla obeställd e-post oftare än en gång per kvartal.

Informationen får icke spridas eller lämnas vidare till tredje part. Enda undantaget är vid till exempel tryck hos tryckeri, underlag för telemarketing eller distribution via e-postverktyg i annans regi. I samtliga fall skall data endast användas för Licenshavaren. Byte, vidareförsäljning eller bruk för annan part än Licensinnehavaren är alltså inte tillåtet.

Vi rekommenderar att Licenshavaren uppger källa vid utskick (post eller e-post) vilket också är en rekommendation i MFL. Källa som anges är "Marknadsinformation i Sverige AB". Kunder är skyldiga att särskilja olika källor och MISE får under inga omständigheter användas som källa för företagsinformation som inte levereras av MISE.

4. E-postadresser

I det fall Licensinnehavaren ämnar marknadsföra sina produkter eller tjänster via e-post skall detta ske i enlighet med PuL, MFL och god sed för direktmarknadsföring. MISE rekommenderar att levererade e-postadresser används med försiktighet. Mottagare bör erbjudas en möjlighet att tacka ja respektive nej till fortsatt kommunikation.

Att sända till mottagare som begärt "opt out" är ett brott enligt MFL. Så kallad "opt in" innebär att e-postadressen ägs av Licensinnehavaren och inte av MISE, vilket för den aktuella adressen upphäver begränsningarna i Köpvillkoren. Kommunikationen via e-post måste alltid ha ett relevant budskap för adresserade företag och beslutsfattare.

5. Fel i leverans

Information som samlas via telemarketing kan i några fall innehålla felaktiga uppgifter. Uppgiftslämnaren som intervjuas svarar utifrån bästa förmåga. MISE tar inte ansvar för eventuella fel och brister i dessa fall.

Vid eventuella returer av postala utskick utgår en ersättning motsvarande dubbla inköpskostnaden för just utdelningsadress, vid fel angivet namn på beslutsfattare krediteras det dubbla inköpspriset för just beslutsfattare.

Vid hårda studsar/felaktig e-postadress är det inräknat en marginal om 4-6%. Vid hårda studsar som överskrider 6% utgår en ersättning som är lika stor som inköpspriset för just e-postadressen

För att erhålla ersättning enligt ovan skall senast en månad från leveransdatum returer sändas till MISE för genomgång. Ingen övrig ersättning utgår, varken för direkta eller indirekta kostnader.

Ingen ersättning utgår enligt ovan för kunder med kvartals-eller årsvis fastprisupplägg.

I urvalssystemets offert specificeras antal unika namn och e-postadresser. Vi debiterar inte för dubbletter inom ett och samma bolag. Däremot debiteras namnet/e-postadresser om samma person sitter i två olika företag med olika organisationsnummer.

6. Avtalsbrott

Om Licensinnehavaren bryter mot Köpvillkoren äger MISE rätt att med omedelbar verkan säga upp licensen/Avtalet samt att fakturera Licensinnehavaren motsvarande dubbla kostnaden för urvalet alternativt, vid fastprisupplägg, dubbla kostnaden av en kvartalskostnad. Detta gäller även i det fall Licensinnehavaren sprider databasen eller delar därav till tredje part, annat än i syfte att på Licensinnehavarens direkta uppdrag göra utskick, analyser eller dylikt. I sådana fall inträder faktureringsrätten dels vid själva spridandet, dels vid varje tillfälle en tredje part nyttjar databasen. Vid uppenbart missbruk av data levererad av MISE i syfte att kommersiellt sälja information vidare till tredje part utgår skadestånd om 500 000 SEK. Eventuell tvist skall lösas i svensk rätt.

Nå högsta beslutsfattarna bland svenska företag och organisationer